Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen gett sitt skriftliga samtycke.

Bostadsrättshavaren ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå och till vem lägenheten ska upplåtas samt även uppgifter om bostadsrättshavarens adress och telefonnummer under upplåtelsetiden.

Ansökan lämnas i god tid till styrelsen. Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av Hyresnämnden.

Korttidsuthyrning via Airbnb eller liknande tjänster är ej godkänt i föreningen.

Medlem som upplåter lägenhet ansvarar för att delge den tidsbegränsat boende information om husets trivselregler.  Denne ska också rekommenderas att kontakta styrelsen för ytterligare information vid behov.

Blankett för andrahandsuthyrning