Renovering och ombyggnad

Bostadsrättsföreningen har ansvar för hela fastighetens status, varför alla förändringar som sker i lägenheterna måste anmälas till styrelsen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs dessutom styrelsens tillstånd för väsentliga förändringar i lägenheten. Det gäller bl.a. ändring av planlösning, renovering av våtrum och ändring av vatten, avlopp och värme.

För att du som bostadsrättshavare inte ska råka ut för skadeståndskrav p.g.a. felaktigt utfört arbete i lägenheten krävs att samtliga arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt.

När det gäller el- och VVS-arbeten krävs att du anlitar en behörig fackman som är certifierad. Renoveringen skall utföras och dokumenteras enligt gällande branschregler för våtrum (se Byggkeramikrådet.se/Säker Vatten.se). En kopia på kvalitetsdokument skall lämnas till styrelsen efter utfört arbete.

Vissa ombyggnationer av lägenheten kräver bygglov/bygganmälan hos Stockholms Byggnadskontor (SBK). Ev. bygglov ombesörjs av bostadsrättshavaren och bifogas ansökan till styrelsen.

Blankett för ansökan om renovering/ombyggnad

Husets stammar relinades 2012. Se information avseende framtida renoveringar i kök och badrum.